Jeśli pożyczamy powyżej 500 zł, to należy sporządzić pisemną umowę.

Umowa pożyczki – najważniejsze elementy

30/01/2019

Umowa pożyczki, która potwierdzi zawarcie transakcji z kontrahentem, może zostać zawarta ustnie lub pisemnie. Należy pamiętać, że umowa pisemna powinna zawierać kluczowe informacje dotyczące pożyczki, m.in. czas jej spłaty czy koszty ubezpieczenia. Istotna jest także wzmianka o ewentualnym odstąpieniu od umowy pożyczki, które przysługuje pożyczkobiorcom.

Umowa ustna czy umowa pisemna?

Zawierając umowę pożyczki, która stanowi potwierdzenie zawarcia transakcji z naszym pożyczkodawcą, powinniśmy wiedzieć, że jej warunki ściśle określa art. 720. §1. Kodeksu cywilnego. Mówi on: Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Oznacza to, że jedna z osób podpisujących umowę daje w posiadanie drugiej osobie pieniądze lub inną rzecz, przy czym ta druga osoba obiecuje zwrócić je w takiej samej ilości i czasie, jaki został zawarty w umowie.

Umowa pożyczki może dotyczyć nie tylko pożyczki przez internet, ale tzw. pożyczki prywatnej. Dokument możemy zawrzeć zarówno pisemnie, jak i ustnie. Ustna umowa pożyczki może zostać zawarta jeśli transakcja, której dotyczy, nie przekracza 1 000 zł. Zwykle umową ustną przypieczętowane zostają pożyczki od bliskich czy osób prywatnych. Zawierając taką umowę trudno jednak dochodzić ewentualnych roszczeń.

Pisemna umowa pożyczki pozwoli nam w momencie konfliktu dochodzić swoich racji. Poza tym obaj kontrahenci będą dokładnie wiedzieli, jakie parametry pożyczki wybrali. Umowa zawarta na piśmie im to przypomni.

Elementy umowy pożyczki – jakie wyróżniamy?

Aby umowa była obowiązująca, musi zawierać podpisy obu stron transakcji, a także informacje o zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Podstawowymi elementami umowy są:

  • data i miejsce zawarcia umowy pożyczki;
  • dane stron umowy, czyli osób zawierających umowę;
  • przedmiot umowy, czyli kwota, jaką pożyczamy;
  • informacje o terminie zwrotu pożyczki;
  • informacje o otrzymywanym przez pożyczkobiorcę dochodzie (może on mieć różne pochodzenie, ponieważ na rynku finansowym dostępne są pożyczki bez umowy o pracę);
  • informacje dotyczące zabezpieczenia pożyczki, np. jej ubezpieczenia czy poręczenia wypłacalności przez osobę trzecią;
  • informacje dotyczące kosztu pożyczki wyrażonego poprzez RRSO;
  • informacje o możliwości wcześniejszej spłaty pożyczki i koszcie tego działania;
  • informacje o następstwie nieuregulowania płatności

Kiedy możliwe jest odstąpienie od umowy pożyczki?

Każda osoba decydująca się na zawarcie umowy pożyczki ma możliwość odstąpienia od niej. Na dokonanie decyzji mamy 14 dni od momentu złożenia na umowie podpisu.

Odstąpienie od umowy nie musi być umotywowane. Pamiętajmy, że w wyniku odstąpienia od umowy pożyczki musimy zwrócić pożyczkodawcy pożyczone od niego pieniądze. Jeśli dług oddamy w ciągu dwóch tygodni, instytucja pozabankowa nie naliczy odsetek.